26 of 120 slides
Nagoya - Nagoya Castle: Nobunaga Oda in a 16th-century portrait